KAHVALTI KOLİSİ ALIMI

YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

Yayınlama: 10.07.2024 00:00
A+
A-

YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kahvaltı Kolisi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2024/857177
1-İdarenin
a) Adı    :              YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :              Yavuzlar Mah. 4071 sokak 4 01220 YÜREĞİR/ADANA
c) Telefon ve faks numarası       :              3223217070 – 3223216363
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Kahvaltı Kolisi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı           :
Toplam 11 Kalem Kahvaltı Malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :              Dış İlişkiler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi    :              Sözleşmenin imzalanmasına müteakip on gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak olup teknik şartnamenin Genel Hükümlerin 10. maddesine uygun olarak teslimatlar yapılacaktır. İşin Süresi 6 ay olsa da yüklenim süresinin mali yıl ile sınırlı olmasından dolayı iş 31/12/2024 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
d) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :              02.08.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :              Yüreğir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
bik-ilan-ILN02057270
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.